Какво предствавлява събирането на вземания

Колекторските фирми се занимават със събирането на чужди или преотстъпени вземания. .

Колекторските фирми се различават от отдела за събиране на вземания във фирмите и също така се различават и от дейността на адвоката. В много държави са под специален надзор.

Ежедневната работа на една колекторска фирма е:

 • Да проучва данни за длъжника;
 • Да напомня на длъжника, че е в просрочие;
 • Да проучи и разбере неговото положение и възможностите да възстанови задължението (проучването може да става единствено от данните, които сам длъжникът предостави, както и от данните, с които разполага кредиторът)
 • Да води преговори за погасяване на дълговете и изпращане на предизвестия, чрез писма, смс-и, телефонни разговори и личен контакт. Това се отнася също така и за уговарянето на разсрочено плащане както и предоставянето на гаранции.

Опитът показва, че успехът на извънсъдебното събиране на вземанията е над 60%. Когато се премине и към съдебно производсто броят на събраните вземания надвишава 80%. Следните задачи са типични за колекторските фирми:

 • Извънсъдебно събиране на осчетоводени вземания, за които е изпратено предизвестие. Съществуването на вземанията трябва да не се отрича от длъжника.
 • Събиране на вземания, за които има издаден изпълнителен лист.
 • Съдебно събиране на вземания чрез нашите адвокати.
 • Наблюдаване на временно несъбираеми вземания с цел събиране при първа възможност.
 • Колекторските фирми събират вземанията от икономическа гледна точка – докато Адвокатите, с които работим се заемат активно главно със съдебното производство. Това важи специално при събирането на вземания при неясни обстоятелства.

Ефекта на сигнализация за длъжника
Колекторските фирми се опитват да избегнат съдебната процедура по събиране на вземанията и свързаните с това разходи – до този етап се стига само в единични случаи. Но въпреки това когато се ангажира колекторската фирма, длъжникът разбира, че кредиторът се е заел сериозно със събирането на вземането си и че ще гони тази цел упорито и дългосрочно. Накратко: Работата на колекторските фирми се състои от психология, подход и упоритост.

Оформянето на предизвестието е: с оглед конкретната ситуация и текущите обстоятелства по вземането (т.е. водено ли е съдебно производство, ако да – на какъв етап е то, има ли влязло в сила съдебно решение, издаден ли е изпълнителен лист, сезиран ли е съдия-изпълнител), с оглед личността на длъжника. Възможни действия:

 • Писмено предизвестяване на длъжника.
 • Телефонен разговор с длъжника.
 • Посещаване на длъжника.
 • Кредитни справки на ликвидност.
 • Удовлетворяване на вземането от длъжниците на кредитора.
 • Разглеждане на възражения от длъжника, които възникват от възлагането на поръчката.
 • Проучване на длъжници с неясен или неточен адрес.
 • Посредничество и сътрудничество с нашите адвокати за успешно водене на съдебното производство.

Ефикасните действия се подреждат и оформят съобразно съответната ситуация и придобитото ноу-хау на колекторската фирма. Нашият опит показва, че са малко на брой случаите, в които длъжникът наистина не желае да плати. Значително повече са случаите, в които длъжникът изпитва временни затруднения. Затова е важно да се влезе в контакт с длъжника, да се уточни конкретният проблем и начините за неговото разрешаване, т.е. да се подчертае важността от изпълнение на дължимото дори в разсрочен план.


"Хит Инкасо" ЕООД получи следното финансиране по оперативна програма "иновации и конкурентоспособност"

Инкасо За Инкасото Начин на работа

Контакт


”ХИТ ИНКАСО” ЕООД
Велико Търново
ул. Симеон Велики № 5

Телефон: 0899-193737
E-Mail: info@hit-inkasso.bg

ХИТ ИНКАСО • Услуги